Pravidla soutěže

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Soutěž o 2 prodloužené víkendy do New Yorku pro 2“

I.
Pořadatel soutěže
1. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost ALIMPEX FOOD a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00, Praha 9 – Kyje, zapsaná v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 1792 (dále jen „pořadatel“).

II.
Termín a místo konání soutěže
1. Soutěž probíhá v termínu od 2. července 2018 do 24. srpna 2018, s tím, že soutěžící na internetových stránkách pořadatele www.zmrzlinymanhattan.cz nejpozději do 24. srpna 2018 23:59:59 hodin musí vyplnit registrační formulář a splnit pravidla této soutěže (dále jen ,,doba konání soutěže“).

III.
Soutěž
1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, mladší osoba pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, která splnila všechna stanovená pravidla (dále jen „soutěžící“).
2. Soutěžní zadání – „Napiš nám, kterou příchuť máš nejraději a vyhraj!“ každý soutěžící ve webovém rozhraní na internetových stránkách www.zmrzlinymanhattan.cz vyplní svou emailovou adresu, jméno, příjme, vybere svou oblíbenou chuť Manhattan classic a své oblíbené youtubery, které chceš vzít s sebou do New Yourku.
3. Každý soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit vždy pouze jednou.
4. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

IV.
Výhra
1. Do soutěže je vložen 2 x prodloužený víkend do New Yourku pro dvě osoby, včetně dopravy, ubytování a karty na hromadnou dopravu v New Yourku (dále jen „výhra).
2. Z veškerých registrovaných soutěžících, kteří splní pravidla soutěže budou vylosování dva výherci. Losování proběhne dne 25. srpna 2018 za účasti komise tvořené youtubery – Bé Há Nguyenovou, Jitkou Nováčkovou, Annou Šulc, Adamem Machem a zástupcem pořadatele, o čemž bude vyhotoven protokol.
3. Výherci budou pořadatelem kontaktováni ohledně termínu na uskutečnění výhry prostřednictvím kontaktního emailu, který uvedou v registračním formuláři. Prodloužené víkendy budou probíhat v říjnu 2018 dle dohody s výhercem.
4. Pořadatel soutěže nikterak neodpovídá a nenese žádnou odpovědnost za technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži či nezískání nebo nepožádání víza do Spojených států Amerických pro výherce a druhou osobu. Veškeré náklady za získání víza nese výherce.
5. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
6. Pokud výherce nebude reagovat na výherní email od pořadatele do sedmi (7) dnů od vyhlášení, výhra propadá ve prospěch pořadatele bez náhrady.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani požadovat výhru v penězích.
2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, změnit skladbu cen nebo jejich hodnotu či soutěž úplně zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových www.zmrzlinymanhattan.cz.
3. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takovýto soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo způsobem, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
4. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.zmrzlinymanhattan.cz.

V Praze dne 1. července 2018